Úvodní stránka » Hydrogeologie » Hydrogeologie
 • hydrogeologický posudek
 • hydrogeologický průzkum
 • vrtané studny
 • vyhledávání zdrojů podzemních vod
 • ověřování vydatnosti vodních zdrojů - čerpací zkoušky
 • odběry vzorků a laboratorní rozbory vod
 • stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
 • posudková a expertní činnost v oboru (pro plánované i stávající studny, čistírny odpadních vod…)
 • monitorovací systémy jakosti podzemních vod, průzkumy znečištění
 • hydrometrování (měření průtoků v tocích)
 • posouzení odtokových proměrů vodotečí a jejich ovlivnění plánovanou výstavbou
 • režimní sledování lokalit
 • stavební čerpání - odvodnění stavebních jam