Úvodní stránka » Nabídka služeb » Nabídka služeb

Hydrogeologie

 • hydrogeologický průzkum
 • vyhledávání zdrojů podzemních vod
 • vrtané studny - kompletní realizace
 • ověřování vydatnosti vodních zdrojů - čerpací zkoušky
 • odběry vzorků a laboratorní rozbory vod
 • stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
 • posudková a expertní činnost v oboru (pro plánované i stávající studny, čistírny odpadních vod…)
 • monitorovací systémy jakosti podzemních vod, průzkumy znečištění
 • hydrometrování (měření průtoků v tocích)
 • režimní sledování lokalit
 • stavební čerpání - odvodnění stavebních jam

 

Ochrana životního prostředí

 • průzkum znečištění podzemního prostředí
 • monitorování a ochrana podzemních vod – průmyslové závody, skládky, zemědělské podniky
 • sanace kontaminovaných vod a zemin
 • supervize sanačních prací
 • ekologický audit
 • analýza rizik
 • zápis údajů do databáze SEKM

 

Inženýrská geologie

 • průzkumná a projekční činnost v inženýrské geologii
 • odběry vzorků a geotechnické laboratorní zkoušky hornin a zemin
 • zatřídění hornin a zemin
 • hodnocení základových poměrů
 • posouzení stability násypů, odřezů a svahů

 

Montážní činnost, studnařství

 • dodávka čerpadel a jejich osazování do vrtů a studní
 • montáže domovních vodáren a zařízení na jímání vody
 • montáže systémů řízení čerpání vod
 • úpravny vody
 • prohlídky vrtů TV kamerou
 • čištění a regenerace vrtů a studní

 

Vrtné práce

 • návrh a realizace hydrovrtů - průměr 100-254 mm
 • vystrojení vrtu  s atestem nezávadnosti pro pitnou vodu
 • návrh a realizace vrtů pro inženýrsko-geologický průzkum
 • vrty pro tepelná čerpadla a jejich osazování kolektory

 

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • kompletní zajištění stavební dokumentace vodohospodářských staveb (vodní zdroje, ČOV…)
 • zajištění  Rozhodnutí o umístění staveb
 • zajištění  Stavebního povolení
 • zajištění  Povolení k odběru vod – vodoprávní řízení