Do oblasti působení  firmy Watersystem patří péče o domovní a obecní zdroje podzemní vody – studny a vrty. Provádíme jejich prohlídky, čištění, regeneraci a desinfekci, instalujeme zařízení pro úpravu vody a pravidelně kontrolujeme její kvalitu.

Pokud svoji vlastní studnu ještě nemáte, nabízíme odborné zpracování projektu a realizaci vrtané studny, ověření využitelné vydatnosti, rozbor vody v akreditované laboratoři a kompletní servis pro kolaudaci.

Technické parametry vrtu jsou vždy přizpůsobeny charakteru horninového prostředí, typu zvodnění a účelu vrtu. Na přání zákazníka do provedených jímacích vrtů instalujeme čerpadla a rozvody, dodáváme vodárny a technologie pro úpravu a desinfekci vody.

Komplexní realizaci vrtaných studní předchází rekognoskace zájmové lokality a vytyčení vhodného místa pro situování průzkumného hydrogeologického vrtu, potenciálního zdroje zásobování vodou. Následně je vypracován realizační projekt odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie s oprávněním MŽP a podle realizačního projektu je zbudován průzkumný HG vrt. Na tomto vrtu je provedena hydrodynamická zkouška za účelem stanovení vydatnosti vodního zdroje a úřípadného ovlivnění okolních vodních zdrojů a odebrán vzorek podzemní vody pro laboratorní rozbor (vyhláška MZd č. 252/2004 Sb. Požadavky na kvalitu pitné vody). Výsledky jsou zpracovány v závěrečné zprávě, která je podkladem pro vypracování projektu převodu průzkumného díla na studnu autorizovanou osobou pro vodohospodářské stavby. Následuje řízení o umístění stavby vrtané studny a poté stavební a vodoprávní řízení, případně kolaudace nového vodního zdroje.