Úvodní stránka » Inženýrská geologie » Inženýrská geologie
  • průzkumná a projekční činnost v inženýrské geologii
  • odběry vzorků a geotechnické laboratorní zkoušky hornin a zemin
  • zatřídění hornin a zemin
  • hodnocení základových poměrů
  • posouzení stability násypů, odřezů a svahů
  • projektování a realizace odvodnění pozemků
  • snižování hladiny podzemní vody, odvodnění stavební jámy